O nas

O naszym przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole „SKRZAT” powstało w roku 2009 w Radomsku przy ulicy Krakowskiej 180. Mieści się w wolnostojącym, nowym, jednopiętrowym budynku. Jego położenie, poza centrum miasta – jest atutem przedszkola . Z jednej strony budynku ,wjazd od głównej ulicy wraz z bezpiecznym parkingiem, a z drugiej wyjście na drogę prowadzącą do lasu. Spacery po okolicy dają możliwość częstego obcowania z naturą, co korzystnie wpływa na rozwój dzieci.
Przestronne sale dydaktyczne, wyposażone w nowoczesne meble , pomoce dydaktyczne , gry i zabawki stanowią doskonałą bazę do atrakcyjnych zajęć dydaktycznych i dowolnych zabaw. Niewątpliwą atrakcją naszego przedszkola jest duża ( ok.200m2 ) nowoczesna sala zabaw dla dzieci wyposażona w zjeżdżalnie, baseny z piłeczkami i tory przeszkód. Prowadzone tam zajęcia ruchowe są ulubionymi zajęciami przedszkolaków . Podzieleni na grupy wiekowe (3.latki , 4.latki , 5-6.latki)pod opieką profesjonalnej kadry pedagogicznej realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe. Prowadzone obserwacje pedagogiczne oraz diagnoza gotowości szkolnej potwierdzają, iż absolwenci SKRZATA są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia edukacji szkolnej.
Przedszkole działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, a nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Kadra

Kadrę przedszkola stanowi wykwalifikowane grono pedagogiczne , zaangażowane w pracę z dziećmi . Nauczycielki są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją, na bieżąco doskonalą swoje umiejętności. Potrafią rozpoznać potrzeby i zainteresowania dzieci. Prowadzą aktywne zajęcia, by w sposób atrakcyjny pobudzać ciekawość świata wśród swoich podopiecznych. Konstruują bogate oferty zajęć i zabaw. Pogodna atmosfera i życzliwi nauczyciele sprawiają , iż dzieci czują się w SKRZACIE bezpiecznie i radośnie. Kadra ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są partnerami w procesie dydaktyczno- wychowawczym .

Model absolwenta

Absolwent Niepublicznego Przedszkola „SKRZAT” w Radomsku potrafi dobrze funkcjonować w wieku szkolnym.

Absolwent jest:

• ciekawy świata
• zmotywowany do nauki i wysiłku intelektualnego
• zainteresowany przekazywanymi wiadomościami
• posiada umiejętność koncentracji
• chętny do współdziałania w grupie
• akceptowany przez innych
• tolerancyjny, otwarty
• samodzielny i wytrwały
• odporny na stres

Absolwent zna:

• swoje prawa i obowiązki
• zasady kulturalnego zachowania i tolerancji
• zasady bezpiecznego zachowania
• zasady higieny osobistej, dbałości o zdrowie
• podstawowe zasady ekologii
• zasady zdrowego wypoczynku
• zasady gier i zabaw
• konsekwencje swojego zachowania
• charakterystykę regionów Polski
• symbole narodowe

Absolwent potrafi:

• zachowywać się kulturalnie
• logicznie myśleć
• uważnie słuchać
• wypowiadać swoje zdanie
• wytrwale dążyć do celu
• występować publicznie
• przyswajać nowe pojęcia i wiadomości
• korzystać z posiadanych informacji
• twórczo współdziałać w grupie
• cieszyć się ze swoich osiągnięć
• wyrażać swoje uczucia
• okazywać szacunek dorosłym
• szukać pomocy i radzić sobie z trudnościami

Absolwent rozumie:

• potrzebę rozwijania ciekawości świata
• prawa i obowiązki dziecka
• zasady i normy obowiązujące w grupie
• potrzebę dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
• zasady zdrowego stylu życia i higieny osobistej
• potrzebę szanowania przyrody i środowiska
• zasady rozwiązywania problemowych sytuacji

Wizja przedszkola

1. Przedszkole planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany zestaw programów na dany rok szkolny.
2. Wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
3. Wzbogaca ofertę edukacyjną wychodzącą poza treści z podstawy programowej w obszarze edukacji zdrowotnej, ekologicznej, emocjonalnej i kulturowej.
4. Stymuluje rozwój dziecka stosując aktywizujące metody pracy.
5. Wspomaga rozwój dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych pozwalających mu na rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, zakresem potrzeb, upodobaniami i zainteresowań.
6. Tworzy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych
możliwościach fizycznych i intelektualnych .
7. Przekazuje dzieciom wartości, będące podstawą do kształtowania się osobowości dziecka, jego postawy do otaczającego świata w oparciu o uznany system wartości uniwersalnych.
8. Kształtuje poczucie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.
9. Jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.
10. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
11. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
12. Promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Misja przedszkola

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

Koncepcja pracy przedszkola

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej zgodnie z polityką oświatową państwa.
2. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3. Zapewnienie wszechstronnego , bezpiecznego i harmonijnego rozwoju dziecka w przyjaznej atmosferze .
4. Rozwijanie aktywności twórczej w różnych dziedzinach, zgodnie z predyspozycjami dzieci.
5. Przygotowanie modelu absolwenta potrafiącego bezstresowo , z sukcesami funkcjonować w środowisku szkolnym .

Cele ogólne:

1. Przedszkole zna priorytety polityki oświatowej państwa i wpisuje się w ich realizację .
2 . Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego , diagnozuje zdolności , poziom rozwoju i umiejętności dzieci.
3. Praktykuje indywidualną pracę z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym.i
4. Rozwija zdolności dzieci podczas zajęć dodatkowych: językowe , ruchowe, muzyczno- rytmiczne, taneczne, plastyczne, religia.
5. Szanuje godność osobistą dziecka i kształtuje jego osobowość.
6. Uczy tolerancji i poszanowania innych dzieci oraz dorosłych.
7. Kształtuje zachowania społeczne .
8. Uczy współpracy w grupie.
9. Kształtuje osobowość dziecka aktywnego, otwartego na otoczenie, komunikatywnego.
10. Przygotowuje do osiągania sukcesów ale też radzenia sobie z porażkami .

Cele szczegółowe:

1. Zapewnienie możliwie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.
2. Rozbudzanie ciekawości poznawanym światem.
3. Nauka poprzez zastosowanie aktywnych metod dydaktycznych.
4. Indywidualny kontakt z dzieckiem .
5. Przyjazna atmosfera w placówce.
6. Współpraca z rodzicami.

Specyfika przedszkola

Placówka promująca twórcze działania edukacyjne oraz nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Jednolite oddziaływanie na dziecko przez włączanie rodziców do wspomagania procesu wychowania realizowanego w przedszkolu.

Metody i programy wspomagające rozwój dziecka

1. ,,Dziecięca matematyka”- metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku osiągnięcia sukcesów w nauce ,
2. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,
3. Gimnastyka twórcza Rudolfa Labama( zwana metodą improwizacji ruchowej- przeniesiona na polski grunt przez Wacława Gniewkowskiego) metoda ta łączy elementy wychowania zdrowotnego, estetycznego i umuzykalnienia,
4. ,,Burza mózgów”- metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania,
5. Pedagogika zabawy ,,Klanza”-zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
6. Kinezjologia edukacyjna Denisona- zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,
7. Mandale-technika wykorzystywana głównie podczas zajęć i zabaw plastycznych,
8. Metoda Ireny Majchrzak – metoda odimienna,

 Współpraca z rodzicami

Cele:

– dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
– wszechstronny rozwój dziecka,
– przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
– przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
– przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności, wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
– wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
– włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
– zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
– ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
– promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy:

– kontakty bieżące wychowawców z rodzicami , rozmowy indywidualne n/t dziecka ,
– zebrania ogólne i grupowe,
– tablice informacyjne,
– warsztaty metodyczne dla rodziców,
– włączanie rodziców w organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych,
– ankiety anonimowe dotyczące funkcjonowania przedszkola,
– tzw. otwarty gabinet dyrektora – przyjmowanie uwag, sugestii, propozycji zgłaszanych przez rodziców,

Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Cele:

– promowanie działalności dydaktyczno- wychowawczej placówki ,
– kształtowanie u dzieci zainteresowania ,, małą ojczyzną ”,
– rozbudzanie zainteresowania życiem miasta, rolą różnych instytucji funkcjonujących ,
– kształtowanie tożsamości dzieci z miejscem zamieszkania dla mieszkańców Radomska,

Formy współpracy:

– wycieczki i spotkania z przedstawicielami różnych instytucji:
– Straży Miejskiej,
– Straży Pożarnej, Policji, • wycieczki do placówek kultury :
– Miejskiej Biblioteki Publicznej ,
– Muzeum Regionalnego ,
– Miejskiego Domu Kultury,
– wycieczki do różnych placówek np. poczta , apteka, księgarnia itp.

Promocja placówki

Działania promocyjne obejmują:

– współpracę ze środowiskiem lokalnym (instytucjami i placówkami),
– współpracę z lokalnymi mediami ,
– wydawanie druków ulotnych,
– aktualizację strony internetowej ,
– aktualizację Facebooka
– prowadzenie kroniki w formie albumu z fotografiami.